Home › 

Algemene voorwaarden

voor ééndaagse en meerdaagse activiteiten en arrangementen

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor. c) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat. e) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. f) Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen. h) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit. i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator. k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemer is medegedeeld;                 b. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.                 a. bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats.                 c. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. 2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

 

3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de organisator  om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. 3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. 3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.  

 

ARTIKEL 4 BETALING     Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang. 4.4 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Organisator zal de opdrachtgever die niet tijdig betaalt schriftelijk van deze ingebrekestelling op de hoogte brengen.    

 

ARTIKEL 5 PRIJS 5.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. 5.4 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. 5.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.  

 

ARTIKEL 6 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN 6.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de organisator te melden. 6.4 De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

 

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER Dit kan : b) mits de wijziging het eerder overeengekomen factuurbedrag niet verlaagd. 7.2 Wanneer de wijziging extra deelname behelst is er feitelijk sprake van een nieuwe overeenkomst. 7.3 Terzake elke wijziging is opdrachtgever € 50,- plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd. 7.4 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: B. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden                          ingediend, 7.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan de organisator te vergoeden.

 

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER     - bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief)vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; - bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; - bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;                   a. de poliskosten en premie voor de annuleringsverzekering, indien en voorzover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en                 c. € 50 administratiekosten.

 

9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen. 9.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten c.q. te genieten onderdelen van het arrangement. 9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.  

 

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR 10.2 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. 10.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 10.2. genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.  

 

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN DE ORGANISATOR   11.3 De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico's verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator. 12.3 De opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. 12.5 De opdrachtgever die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval geen enkel recht op restitutie in welke vorm dan ook.   12.8 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend. 12.10 De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen

 

13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. 13.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:                 b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.   13.5 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van  éénmaal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. 13.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

 

14.1 De opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

 

15.1 Het staat de organisator vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart reglement.

 

ARTIKEL 16 KLACHTEN 16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.  

 

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 17.2 Indien de organisator lid is van de Geschillencommissie Reizen, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, en de overeenkomst een reisovereenkomst in de zin van het burgerlijk wetboek is, kan de deelnemer dan wel opdrachtgever het geschil schriftelijk aan deze instantie voorleggen tot uiterlijk twee maanden na de einddatum van het arrangement (of drie maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum). De uitspraak van deze commissie is een voor beide partijen bindend advies. De Geschillencommissie is niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel en dood.