Privacy verklaring

Hoe VenturiX Outdoor omgaat met uw persoonsgegevens

Privacy verklaring

VenturiX Outdoor,  thonv ViXXbiZZ Training & Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.venturix.nl

Mechelaarstraat 17, unit 4, 4903RE Oosterhout Nederland 0031162438000

Ton van Grondelle is de Functionaris Gegevensbescherming van VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events Hij is te bereiken via info@venturix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@venturix.nl.

 

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gezondheid, als onderdeel van ons veiligheidsmanagementplan

gegevens van personen jonger dan 16 jaar, alleen als zij deelnemen aan onze programma’s, in principe altijd begeleid door ouders of leraren (igv schoolreis)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@venturix.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Dit kan feitelijk alleen door het aanvragen van een offerte,  het maken van een boeking, of door zich in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief .

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om een zo veilig mogelijk verloop van onze sportieve  activiteiten te garanderen, vragen wij u voorafgaand aan uw evenement om informatie over medische zaken die van belang zijn, zoals medicijngebruik, tijdelijke of permanente blessures of aandoeningen en allergieën. Voor onze catering weten wij graag of u als onze gast een bepaald diëet volgt.

Geautomatiseerde besluitvorming

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens hoofdboeker:  Bewaartermijn 10 jaar ;  Reden; vervolgboekingen
  • Personalia deelnemers:  Bewaartermijn  5 jaar;  Reden : risicomanagement
  • Adressenlijst nieuwsbrief: Bewaartermijn  10jaar  Reden : verzenden nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@venturix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2  weken, op uw verzoek. VenturiX Outdoor thonv ViXXbiZZ Training & Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

VenturiX Outdoor = Kleinschalig avontuur op maat

Géén grote groepen, géén lange rijen, maar wèl authentieke outdoor activiteiten onder deskundige begeleiding in de vrije natuur, met respect voor ieders capaciteiten en de natuurlijke omgeving.